ĐỀ KIỂM TRA:

I/ Trắc nghiệm (3đ): Một giáo viên văn thống kê các từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 theo các số liệu sau:               

Số từ sai của một bài (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Số bài có từ sai (n)

10

4

1

5

4

3

2

0

4

7

N = 40

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau:

1/ Dấu hiệu cần điều tra ở đây là:

           A. Điểm của bài thi môn văn                                                          B. Thống kê điểm thi từ 0 đến 9

           C. Các từ dùng sai trong mỗi bài văn của học sinh lớp 7           D. Số bài có từ sai

2/ Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:

           A. 38                           B. 40                           C. 42                           D. 9

3/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

           A. 9                             B. 40                           C. 10                           D. 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

4/ Tỉ lệ số bài có 3 từ viết sai là:

           A. 15%                       B. 12,5%                    C. 10%                       D. 20%

5/ Mốt của dấu hiệu là:

           A. 10                           B. 9                             C. 3                             D. 0

6/ Tần số của giá trị 3 là:

           A. 3                             B. 5                             C. 4                             D. 7

II/ Tự luận (7đ): Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

8          7          5          6          6          4          5

5          6          7          8          3          6          2

5          6          7          3          2          7          6

2          9          6          7          5          8          5

  a) Dấu hiệu ở đây là gì?Số giá trị ?

b) Lập bảng “tần số", nêu nhận xét  

c)Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu  hiệu

  d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

  e) Tính tỉ lệ điểm từ trung bình trở lên

      ( kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)